# کار

بالزاک

گفتار چهارم:هيچ کار بزرگ بدون اراده ی بزرگ انجام پذير نشده است.                                                                                              انوره دو بالزاک
/ 0 نظر / 2 بازدید

شمس تبريزی

گفتارسوم:صبر افتادن ديد است بر پايان کار و بی خبری نارسيدن  ديد است بر پايان کار                                                                                                              شمس تبريزی
/ 0 نظر / 3 بازدید

ارسطو

گفتار دوم:دشمنی کسی را در دل راه مده که اين کار تو را هميشه اندوهگين می کند.                                                                                         ارسطو
/ 0 نظر / 2 بازدید