# دل

ارسطو

گفتار دوم:دشمنی کسی را در دل راه مده که اين کار تو را هميشه اندوهگين می کند.                                                                                         ارسطو
/ 0 نظر / 2 بازدید