محمد پور عبدالله عبدالمطلب واپسين پيامبر خدا

هيچ دارايی سودمند تر از خرد نيست.

هيچ تنهايی ترسناکتر از خود بينی نيست.

برترين سرشتها خوی خوش است.

برترين بندگی ها وعبادتها به درگاه خدا انديشه درصفت های خداونداست.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید