سر وانتس

از کف دادن دارايی اين جهانی يک اندوه است

از دست رفتن دوست خوب صد اندوه است

اما

آنکه شهامت و دلاوريش در زندگی را از دست می دهد

همه چيز را از کف داده است

/ 0 نظر / 6 بازدید