شمس تبريزی

گفتارسوم:صبر افتادن ديد است بر پايان کار و بی خبری نارسيدن  ديد است بر پايان کار

                                                                                                             شمس تبريزی

/ 0 نظر / 6 بازدید