ماکسیم گورکی

این گفتار را هر چند بار که بنگارم و بگویم باز هم شادابی خودرا در هر زمانه ای دارد:

دروغ

ایین اربابان و بردگان 

و راستی ودرستی

 خدای انسان های ازاد است .

/ 0 نظر / 3 بازدید